Algemene reservering- en huurvoorwaarden

Algemeen
Deze algemene reservering- en huurvoorwaarden vormen onderdeel van de overeenkomst tussen u (hierna te noemen de huurder) en ons (hierna te noemen verhuurder). Met de boeking gaat huurder akkoord met de hieronder afgedrukte voorwaarden.

Reserveren
Huurder kan per email of telefonisch reserveren, deze reservering wordt door verhuurder per e-mail bevestigd. Bij ontvangst van deze bevestiging dient de huurder binnen 14 dagen na dagtekening van de bevestiging een aanbetaling van 50% van de totale huursom op rekening van verhuurder over te maken.

De bevestiging en deze voorwaarden vormen samen de huurovereenkomst. Na overmaken van de aanbetaling is de reservering bindend.

Betaling
De aanbetaling bedraagt 50% van het totale huurbedrag en dient binnen 14 dagen na dagtekening van de bevestiging te worden voldaan aan verhuurder, tenzij anders vermeld. Bij overschrijding van de aanbetalingtermijn behoudt de verhuurder zich het recht voor om de reservering als ontbonden te beschouwen en het huis weer vrij te geven voor verhuur. Restbetaling van de totale huursom, inclusief eventuele energietoeslag dient 40 dagen voor aankomst overgemaakt te zijn op rekening van verhuurder samen met de borgsom. Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt verhuurder zich het recht voor om de huurovereenkomst te ontbinden waarna er geen restitutie van de aanbetaling zal plaats vinden.

Annulering
Annulering door huurder dient schriftelijk te worden opgegeven aan verhuurder. Bij annulering is huurder de volgende bedragen aan verhuurder verschuldigd: 30% van de totale huurprijs tot 40 dagen voor de dag van aanvang van de huurperiode 100% van de totale huurprijs vanaf 40 dagen voor de dag van aanvang van de huurperiode. Indien enige omstandigheid (waaronder overmacht) verhuurder noopt tot annulering van het al gehuurde huis, zal huurder hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. Het reeds door huurder betaalde bedrag zal worden gerestitueerd. Huurder heeft niet meer of ander recht dan het reeds betaalde bedrag.

Bijkomende kosten/waarborgsom
De huurprijs is inclusief elektriciteit en water, van oktober tot en met april geldt een energietoeslag van € 125 per week voor Skolbespisningen en € 175,– per week voor Skolhuset. Borgsom bedraagt € 150,– per boekingsperiode. Tijdens de Swedish Rally is de prijs op aanvraag. Bij de huurprijs is niet inbegrepen bed- en huishoudlinnen en schoonmaakkosten. Kosten in Skolhuset gemaakt met de vaste telefoonlijn zullen worden doorbelast aan de hand van de telefoonrekeningspecificatie door deze in mindering te brengen op de borgsom, dit bepaalt daardoor tevens het moment van terugbetaling van de borgsom, aangezien de rekening van de provider per 2 maanden wordt toegezonden.

Aankomst en vertrek
De huurweek geldt voor minimaal 1 week van zaterdag tot zaterdag, tenzij anders is overeengekomen. Aankomst: zaterdag 15.00 uur Vertrek: zaterdag 11.00 uur Huurder ontvangt de sleutel 14 dagen voor aanvang van de huurperiode. Nadat verhuurder de sleutel na de huurperiode heeft terug ontvangen zal de borgsom worden teruggestort onverminderd het bepaalde in het artikel ‘gebruik en aansprakelijkheid’ en het vermelde aangaande de telefoonkosten van Skolhuset onder ‘bijkomende kosten/waarborgsom’. Latere aankomst of een eerder vertrek geven de huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel ervan.

Gebruik en aansprakelijkheid.
Het vakantiehuis Skolbespisningen is ingericht voor maximaal 6 personen. Het vakantiehuis Skolhuset is ingericht voor maximaal 10 personen. Het is de huurder niet toegestaan om meer personen in het vakantiehuis onder te brengen en/of te laten overnachten dan het aantal vermeld op de reserveringsbevestiging, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is met de verhuurder.

Huurder draagt gedurende de huurperiode als een goed huisvader zorg voor het huurobject en is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt tijdens het verblijf. Eventuele schade die door toedoen of nalaten van de huurder ontstaat, wordt verrekend met de borg, onverminderd de plicht van huurder tot volledige schadevergoeding.. Alle schade en vermissing aan het huurobject, ontstaan door toedoen of nalatigheid van de huurder dient direct vergoed te worden. Calamiteiten en schade dienen direct door huurder aan verhuurder gemeld te worden. Niet gemelde schade zal op de huurder worden verhaald. Verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken aan- en het functioneren van technische installaties en apparatuur. Reparatie of vervanging ervan geven de huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel ervan. De verhuurder zal er zorg voor dragen dat reparaties of vervanging zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Roken en huisdieren zijn niet toegestaan.

Aankomst en vertrek
De huurweek geldt voor minimaal 1 week van zaterdag tot zaterdag, tenzij anders is overeengekomen. Aankomst: zaterdag 15.00 uur Vertrek: zaterdag 11.00 uur Huurder ontvangt de sleutel 14 dagen voor aanvang van de huurperiode. Nadat verhuurder de sleutel na de huurperiode heeft terug ontvangen zal de borgsom worden teruggestort onverminderd het bepaalde in het artikel ‘gebruik en aansprakelijkheid’ en het vermelde aangaande de telefoonkosten van Skolhuset onder ‘bijkomende kosten/waarborgsom’. Latere aankomst of een eerder vertrek geven de huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel ervan.

Gebruik en aansprakelijkheid.
Villa Luna is ingericht voor maximaal 8 personen en 2 kinderen tot 6 jaar. Het is de huurder niet toegestaan om meer personen in het vakantiehuis onder te brengen en/of te laten overnachten dan het aantal vermeld op de reserveringsbevestiging, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is met de verhuurder.

Huurder draagt gedurende de huurperiode als een goed huisvader zorg voor het huurobject en is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt tijdens het verblijf. Eventuele schade die door toedoen of nalaten van de huurder ontstaat, wordt verrekend met de borg, onverminderd de plicht van huurder tot volledige schadevergoeding.. Alle schade en vermissing aan het huurobject, ontstaan door toedoen of nalatigheid van de huurder dient direct vergoed te worden. Calamiteiten en schade dienen direct door huurder aan verhuurder gemeld te worden. Niet gemelde schade zal op de huurder worden verhaald. Verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken aan- en het functioneren van technische installaties en apparatuur. Reparatie of vervanging ervan geven de huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel ervan. De verhuurder zal er zorg voor dragen dat reparaties of vervanging zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Roken en huisdieren zijn niet toegestaan. Gastenhandleidingen en documentatie welke in het huis door verhuurder aan huurder ter beschikking worden gesteld dienen als service aan huurder te worden gezien en behoren tot de huisraad.

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade, diefstal of verlies van eigendommen van huurder. Verhuurder is verder niet aansprakelijk voor enige schade die huurder en/of zijn reisgenoten lijden door enige oorzaak verband houdende met de Villa, zwembad of met de scooters die door de manager zijn geregeld.

deze algemene voorwaarden.

Op deze huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.